Skip to content

Audit domu

Rozmýšľate nad kúpou domu a obávate sa možných skrytých nedostatkov v kvalite stavebných prác alebo iných nástrah, ktoré by vás mohli čakať?

Chcete tomu predísť? Nechajte si nehnuteľnosť odborne skontrolovať pred kúpou!

Prečo je dôležitá odborná kontrola nehnuteľnosti pred jej kúpou

Profesionálny audit stavu nehnuteľnosti môže odhaliť skryté vady, problémy so stavbou, otázky týkajúce sa bezpečnosti a iné dôležité aspekty, ktoré by mohli mať vplyv na vaše rozhodnutie o kúpe alebo na náklady na budúcu údržbu. Táto služba vám poskytne komplexný pohľad na stav nehnuteľnosti, umožní vám urobiť správne rozhodnutie a môže vám ušetriť značné sumy peňazí a starosti v budúcnosti.

Profesionálne preverený rodinný dom počas auditu stavu a bezpečnosti

Čo všetko skontrolujeme?

V rámci našich služieb vám ponúkame dôkladný profesionálny audit stavu nehnuteľnosti, ktorý zahŕňa:

Základná kontrola stavu nehnuteľností

Vizuálna kontrola stavu vody, elektriny, plynu a vykurovania

Vizuálna kontrola stavu vody, elektriny, plynu a vykurovania je nevyhnutnou službou zameranou na zabezpečenie, že všetky tieto životne dôležité systémy vašej nehnuteľnosti sú bezpečné, efektívne a v správnom pracovnom stave. Cieľom tejto služby je poskytnúť vám úplný a detailný prehľad o stave základných inštalácií a systémov v nehnuteľnosti.

Vizuálna kontrola stavu interiéru, podláh, obkladov a dlažieb

Cieľom kontroly je zabezpečiť, aby interiér vašej nehnuteľnosti nielen vyhovoval štandardom, ale bol aj bezpečný a funkčný pre každodenné bývanie. Poskytneme vám úplný prehľad o stave interiéru, podláh, obkladov a dlažieb, čo vám umožní prijať informované rozhodnutia o potenciálnych opravách, úpravách alebo vylepšeniach.

Vizuálna kontrola stavu interiéru - okien, dverí a parapet

Cieľom kontroly je poskytnúť vám komplexný prehľad o stave okien, dverí a parapetov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti, energetické efektivity a celkového vzhľadu nehnuteľnosti. Zabezpečením ich optimálneho stavu môžete zvýšiť komfort bývania, znížiť energetické straty a predísť potenciálnym budúcim nákladom na opravy.

Kontrola odtokových potrubí

Kontrola odtokových potrubí je dôležitou súčasťou našich služieb, ktorá sa zameriava na zabezpečenie správnej funkcie a integrity systému odpadového vedenia vašej nehnuteľnosti. Cieľom tejto služby je poskytnúť vám úplný a detailný prehľad o stave odtokových potrubí, čím sa predíde nepríjemným prekvapeniam, zabezpečí sa efektívna funkčnosť odtokov a zachová sa celková integrita vašej nehnuteľnosti.

Kontrola únikov tepla

Kontrola únikov tepla je špecializovaná služba zameraná na identifikáciu a hodnotenie miest, kde dochádza k nežiaducemu úniku tepla z vašej nehnuteľnosti. Táto služba je kľúčová pre zvýšenie energetické efektivity a zníženie vykurovacích nákladov.Cieľom tejto služby je umožniť vám identifikovať a následne odstrániť slabé miesta vo vašej nehnuteľnosti, kde dochádza k únikom tepla.

Kontrola vlhkosti objektu

Kontrola vlhkosti objektu je kritickým krokom pri zabezpečovaní zdravého a bezpečného obytného prostredia. Cieľom kontroly vlhkosti objektu je identifikovať a riešiť problémy spojené s nadmernou vlhkosťou, aby sa predišlo štrukturálnym poškodeniam, zvýšila sa odolnosť objektu voči vode a zabezpečilo zdravé prostredie pre obyvateľov.

Kontrola stavby

Kontrola stavby predstavuje komplexnú službu, ktorá sa zameriava na dôkladné preverenie celkovej štruktúry a integrity nehnuteľnosti. Cieľom kontroly stavby je poskytnúť vám úplný a presný prehľad o stave a kvalite nehnuteľnosti, identifikovať potenciálne riziká a problémy, a umožniť vám tak prijať informované rozhodnutia o kúpe, údržbe alebo renovácii.

Kontrola zabezpečenia

Kontrola zabezpečenia je kritickou službou zameranou na posúdenie a hodnotenie bezpečnostných systémov a opatrení v nehnuteľnosti. Cieľom kontroly zabezpečenia je poskytnúť vám ucelený pohľad na aktuálny stav bezpečnosti vašej nehnuteľnosti, identifikovať potenciálne slabiny a navrhnúť efektívne riešenia na zvýšenie ochrany majetku, obyvateľov a návštevníkov.

Kontrola strechy

Kontrola strechy je zásadná služba zameraná na dôkladné posúdenie stavu a funkčnosti strešného krytu a súvisiacich komponentov vašej nehnuteľnosti. Cieľom kontroly strechy je poskytnúť vám komplexný prehľad o stave a bezpečnosti strechy vašej nehnuteľnosti, identifikovať potenciálne riziká a problémy, a umožniť vám tak prijať informované rozhodnutia o potrebných opatreniach na zabezpečenie jej dlhodobej funkčnosti a odolnosti.

Kontrola skutočnej výmery

Kontrola skutočnej výmery objektu je neoddeliteľnou súčasťou procesu hodnotenia nehnuteľnosti, ktorá zabezpečuje presnosť a správnosť údajov o veľkosti a rozlohe nehnuteľnosti. Cieľom kontroly skutočnej výmery je poskytnúť presné a overené informácie o veľkosti nehnuteľnosti, čo je základom pre transparentné a férové obchodné transakcie, ako aj pre správne územné plánovanie.

Kontrola škodcov

Kontrola škodcov je kľúčovou službou zameranou na identifikáciu a hodnotenie prítomnosti škodlivých organizmov, ktoré môžu ohroziť štruktúrnu integritu nehnuteľnosti alebo zdravie jej obyvateľov. Cieľom kontroly škodcov je zabezpečiť, aby bola nehnuteľnosť voľná od škodcov, ktorí by mohli spôsobiť materiálne škody alebo predstavovať zdravotné riziká, a tým ochrániť hodnotu nehnuteľnosti a zdravie jej obyvateľov.

Kontrola fotovoltaiky

Kontrola fotovoltaických systémov je dôležitou službou zameranou na zabezpečenie ich správnej inštalácie, efektívnosti a bezpečnosti. Cieľom kontroly fotovoltaických systémov je zabezpečiť, že sú systémy správne nainštalované, efektívne fungujú a sú bezpečné pre použitie. Táto služba pomáha predísť potenciálnym problémom, zvyšuje energetickú efektívnosť a maximalizuje návratnosť investície do fotovoltaiky.

Hĺbková kontrola stavu nehnuteľností

Hĺbková inšpekcia inštalácií

Hĺbková inšpekcia inštalácií pomocou termoprístrojov predstavuje pokročilú úroveň kontroly, ktorá ide ďaleko za rámec tradičnej vizuálnej kontroly. Kým vizuálna kontrola sa zameriava na to, čo je možné vidieť voľným okom, hĺbková inšpekcia s využitím termoprístrojov umožňuje odhaliť problémy skryté pod povrchom, ktoré by inak zostali nepovšimnuté.

Meranie termokamerou

Využívaním termokamery a iné termografické nástroje na zobrazenie teplotných rozdielov na povrchu a pod povrchom konštrukcií. Tieto teplotné rozdiely môžu indikovať problémy, ako sú úniky tepla, nedostatky v izolácii, vlhkost alebo skryté poškodenia. Hĺbková inšpekcia inštalácií pomocou termoprístrojov je teda výrazne detailnejšia a poskytuje hlbšie porozumenie skutočnému stave nehnuteľnosti.

Odborný posudok

Vypracovanie odborného posudku je teda kľúčovým výstupom hĺbkovej inšpekcie, ktorý poskytuje majiteľom, kupujúcim alebo investorom neoceniteľné informácie potrebné pre informované rozhodovanie o budúcnosti nehnuteľnosti. Umožňuje im pochopiť rozsah a vážnosť akýchkoľvek problémov a plánovať primerané kroky na ich riešenie, čím sa zvyšuje bezpečnosť, funkčnosť a hodnota nehnuteľnosti.

A poďme k cenám

Profesionálna technická kontrola v rozsahu do 5 hodín (5 hodín času kontroly + v cene je zahrnutá doprava v rámci Bratislavy a okolia do 20 km). Počas tohto rozsahu kontroly odhalíme väčšinu závažných závad vďaka našim skúsenostiam a najmodernejšej technike.

Audit domu cenník

Základná kontrola
Cena za audit
Hĺbkový audit
Individuálna cena
do 80m²
640 €
od 80m²
8 € / m²

Ako prebieha audit domu

Audit nehnuteľnosti vykoná kvalifikovaný odborný technik. Jeho úlohou je kompletne posúdiť, či nehnuteľnosť spĺňa potrebné normy a predpisy. Dôkladná a odborná inšpekcia nehnuteľnosti chráni vás a vašu rodinu, nie len z finančného ale aj zdravotného hľadiska.

Objednávka

Po kontaktovaní našej spoločnosti nám poskytnete základné údaje o veľkosti, polohe, type  nehnuteľnosti a požadovanej hĺbke kontroly. Po získaní údajov vám zašleme odhadovanú cenu za kontrolu.

Audit bytu

Pri obhliadke dôkladne skontrolujeme najrizikovejšie časti nehnuteľnosti a budeme vás informovať o predbežných nákladoch na odstránenie vád. V prípade záujmu vypracujeme aj výstupnú správu o kontrole.

Výstupná správa

Po dokončení kontroly obdržíte výstupnú správu, ktorá funguje ako oficiálne potvrdenie o realizácii auditunehnuteľnosti. Táto správa podrobne popisuje súčasný technický stav vašich zariadení. 

V prípade, že technik počas auditu identifikuje nejakú poruchu, nemusíte sa obťažovať s hľadaním inej firmy na vykonanie opravy. Naše služby zahŕňajú nielen auditnehnuteľností, ale aj profesionálny servis zariadení, takže všetky zistené nedostatky vieme bezpečne a efektívne odstrániť.

Kontaktujte nás

Pre zistenie cenovej ponuky sa nám  neváhajte ozvaťVyriešime s vami všetky otázky a  pripravíme cenovú ponuku.