Skip to content

Revízie elektrických zariadení

Presvedčte sa, že vaše elektrické zariadenia pracujú bez problémov. Dôkladne vykonáme revízie elektrických zariadení a bleskozvodov a pri zistenej závade ju odstánime na mieste!

Revízie elektrických zariadení profesionálne a výhodne

Jeden z najdôležitejších faktov je práve otázka bezpečnosti elektrického zariadenia, na ktorú adekvátne odpovie práve revízia. Každé elektrické zariadenie má svoju životnosť a musí vyhovovať platným technickým normám. Vlastnosti zariadenia sa však postupom času zhoršujú, preto je dôležité pravidelne ich sledovať a odborne kontrolovať. Určite by ste nechceli, aby v prípade poruchy vznikol napríklad požiar a vám zbytočne vyhorel dom, preto, že ste si nedali skontrolovať nehnuteľnosť.

V čom vám pomôžeme

Revízia elektroinštalácie

Revízie a kontroly rozvodov elektroinštalácie v budovách. Udržujte vašu nehnuteľnosť alebo prvázku v bezpečí. Určené pre domy, byty, bytové domy, firmy, budovy, správcov nehnuteľností, výrobné haly.

Revízia bleskovodu

Revízie a kontroly aktívnych a pasívnych bleskozvodov. Zabráňte požiaru vašej nehnuteľnosti a nechajte si skontrolovať beskozvody. Pre domy, bytové domy, správcov nehnuteľností a firmy.

Revízia Elektrospotrebičov

Služba učená pre gastro prevádzky, hotely, fabriky, výrobné haly a iné právnické osoby nad 50 kusov spotrebičov. Vyhnite sa vysokým pokutám z inšpektorátu práce a doržiavajte vyhlášku zákona.

Revízia ručného náradia

Revízie a kontroly elektrického a AKU náradia. Nezabezpečujeme pre fyzické osoby. Služba je určená iba pre firmy a výrobné haly s minimálnym počtom náradia 50 kusov.

Revízia strojov

Revízie a kontroly strojov a pracovných zariadení. Nezabezpečujeme pre fyzické osoby. Služba je určená iba pre firmy, fabriky a výrobné haly.

Revízia systémov

Revízie a kontroly alarmov a kamerových systémov.

Ako prebieha revízia elektrického zariadenia

Revíziu elektriny u vás vykoná kvalifikovaný revízny technik. Jeho úlohou je kompletne posúdiť, či kontrolované elektrické zariadenia, elektroinštalácie alebo bleskozvody spĺňajú potrebné normy a predpisy.

Odborná prehliadka

Oboznámenie s príslušnou dokumentáciou a predošlými revíznymi správami. Nasleduje odborná prehliadka montáže, zapojenia, umiestnenia a súčiastok. 

Odborná skúška

Spočíva v meraní elektrického odporu, napätia či spojitosti ochranných vodičov. Namerané hodnoty sa musia zhodovať so stanovenými parametrami.

Vypracovanie revíznej správy

Obdržíte oficiálny doklad o vykonaní revízie a jej výsledkoch. Revízna správa obsahuje opis aktuálneho technického stavu elektrického zariadenia.

Môže sa stať, že revízny technik pri kontrole nájde poruchy a nedostatky. Nemusíte sa však obávať, máme riešenie. Okrem revízií poskytujeme aj servis elektrických zariadení. Zistené problémy bezpečne odstránime.

Časté otázky

REVÍZIA ELEKTROINŠTALÁCIE, POTREBUJEM JU ?

Zjednodušene povedané tak ÁNO potrebujete, revízie elektrických zariadení sú potrebné. Povinnosť vykonávať revízie zariadení je dokonca stanovená aj vo vyhláške č. 508/2009 zbierky zákonov. Revíziou skontrolujete Vaše elektrické zariadenie s pohľadu bezpečnosti.

ČO JE TO VLASTNE REVÍZIA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA ?

Je to vlastne odborná prehliadka a odborná skúška(OPaOS) elektrického zariadenia, ktorú vykonáva špecialista revízny technik. Na základe tohto výkonu (kontroly) sa Vám vystaví úradný doklad – elektro revízia.

KEDY JE POTREBNÁ REVÍZNA SPRÁVA ?

Revízna správa, inak povedané odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) sa napríklad vyžaduje ku kolaudácií rodinného domu. Ak nemáte elektro revíziu stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie.

AKO ČASTO SA MÁ ROBIŤ ELEKTRO REVÍZIA ?

Záleží to podľa druhu objektu, presne je to definované v prílohe č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. Napríklad pre kancelársku budovu je interval revízie (OPaOS) pre elektro rozvody 5 rokov.

ČO KEĎ REVÍZNA SPRÁVA ODHALÍ NEDOSTATKY ?

Nemusíte mať obavy, opravy klasických, ale aj inteligentných elektroinštalácií sú činnosti ktoré za posledné roky bežne realizujeme. Po odstránení nedostatkov, dostanete od nás kladnú revíznu správu.

AKÁ JE CENA ELEKTRICKEJ REVÍZIE ?

Cenu revízie, či už je to revízia na dom, alebo revízia na byt, či revízia elektrických spotrebičov tak ceny stanovujeme vždy individuálne.

Kontaktujte nás

Pre zistenie cenovej ponuky sa nám  neváhajte ozvaťVyriešime s vami všetky otázky a  pripravíme cenovú ponuku.