Skip to content

Revízia bleskovodu

Splňte si zákonnú povinnosť a predíďte požiaru. Pre domy bytové domy, hotely aj firmy. Revízie vykonávame v celom Bratislavskom kraji a okolí

Ochrana pred bleskom

 Ochrana pred bleskom (LPS – Lighting Protection System) prešla v posledných rokoch veľkými zmenami. Tieto zmeny a zdokonalenia boli vyvolané novými poznatkami o elektrických a elektromagnetických účinkoch blesku. Systémy a ochrany pred bleskom (LPS) pozostávajú vždy z vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom a samostatne nepredstavujú kompletný systém a nemožno ich považovať za dostatočnú ochranu pred bleskom.

Revízia bleskozvodu alebo inak povedané Odborná Prehliadka a Odborná Skúška (OPaOS) bleskozvodu je kontrola všetkých dôležitých vonkajších aj vnútorných ochrán pred účinkami blesku.

Naša spoločnosť zabezpečuje :

1. Revíziu pasívnych bleskozvodov – Sú v princípe z historického hľadiska najviac používaným bleskozvodmi. Princíp spočíva v tom, že vonkajšia ochrana bleskozvodu (kovové časti na budove) zvedie atmosférický výboj do zeme, ideálne čo najkratšou cestou.

2. Revíziu aktívnych bleskozvodov – Pracujú tom princípe, že pred búrkou sa aktívna časť bleskozvodu nabije zo stúpajúceho statického napätia v ovzduší, resp. v atmosfére. V okamihu keď má prísť k úderu blesku, aktívny bleskozvod vyšle náboj, ktorý zjednotí bleskový úder (výboj) a privedenie ho aktívny bleskozvod, ktorý ho zvedie do zeme.

AKO SA ROBÍ REVÍZIA BLESKOZVODU?

 Revízia bleskozvodu sa robí kompletnou kontrolou a meraním bleskozvodovej sústavy.

Odborná prehliadka pri revízií bleskozvodu sa zameriava najmä na :

a) Koncepcia a návrh celkového riešenia vonkajšej a vnútornej ochrany bleskozvodu (LPS) a to, či je v súlade s normou STN EN 62305
b) Kvalita bleskozvodu, utiahnutie a celistvosť spojov bleskozvodu, náhodné prerušenia a pod.
c) Či nie je nejaká časť bleskozvodu poškodená koróziou
d) Všetky viditeľné uzemňovacie prívody bleskozvodu sú neporušené a funkčné
e) Všetky viditeľné vodiče a súčasti bleskozvodu sú uchytené na montážnej ploche a nachádzajú sa na správnom mieste bleskozvodu
f) Či sa nevykonali nejaké dodatky alebo zmeny chránenej stavby (veľmi často sa napríklad domontuje satelit)
g) Či nebol zaznamenaný zásah, alebo iné poškodenie bleskozvodu
h) Či je realizované správne ekvipotenciálne pospájanie
i) Vodiče pospájania a prepojenia sú správnej dimenzií, sú nepoškodené a správne inštalované
j) Dostatočné vzdialenosti, ktoré majú byť dodržané pri bleskozvode
k) Vodiče pospájania, spoje, tienenie zariadení, káblové trasy a SPD, ktoré majú byť pravidelne kontrolované a skúšané.

Odborná skúška pri revízií bleskozvodu sa zameriava najmä na :

1. Vykonanie meraní odporu uzemnenia uzemňovacej sústavy. Vykonávajú sa jednotlivé merania každého uzemňovača a kombinované merania celej bleskozvodovej sústavy. Výsledkom by mali byť hodnoty odporu uzemnenia pre jednotlivé zvody, pričom by tieto hodnoty nemali prevyšovať zemný odpor viac ako 10 Ω.

2. Vykonanie priebežných meraní, hlavne elektrickú spojitosť tých častí bleskozvodu, ktoré nemohli byť premerané počas prvej inštalácie alebo neboli prístupné predchádzajúcej kontrole.

 

TERMÍNY REVÍZIÍ – AKO ČASTO ROBIŤ REVÍZIU BLESKOZVODU ?

HOVORME PRAKTICKY : Pre úplnosť problematiky ešte treba vedieť zaradiť objekt do triedy LPS

Norma stanovuje štyri triedy LPS, ktoré zodpovedajú jednotlivým triedam ochrany pred bleskom. Príklady pre možné triedy objektov :

• LPS I. Sú napríklad : nemocnice, banky – revízia bleskozvodu robíme každé 2 roky
• LPS II. Sú napríklad : školy, supermarkety, katedrály – revízia bleskozvodu robíme každé 2 roky
• LPS III. Sú napríklad : rodinné domy, bytové domy poľnohospodárske objekty revízia bleskozvodu robíme každé 4 roky
• LPS IV. Sú napríklad : objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia revízia bleskozvodu robíme každé 4 roky

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY – BLESKOZVOD REVIZIA

Vysvetlivky:

5 )Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.

6)Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A alebo v tabuľke B.

12a) STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (33 2030).

12b) Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390).