Skip to content

Revízia elektrickej inštalácie

Nestraťte peniaze z poistky! Dajte si skontrolovať rozvody. Opravíme na mieste. Revízie vykonávame v celom Bratislavskom kraji a okolí

Revízna správa aj s odstánením problému na mieste

Buďte v bezpečí zábraňte vyhoretiu Vašeho domu alebo firmy a dajte si skontrolovať elektrické rozvody a inšatácie. Revízie je nutné vykonávať nie len pre Vašu bezpečnosť a bezpečnosť Vašich zamestnancov ale revízna správa je vyžadovaná aj pri plnení poistnej udalosti alebo kolaudácie nehnuteľnosti, podnikateľského priestoru, či výrobnej haly.

Obráťte sa na našu firmu a zverte sa do rúk profesionálom. Disponujeme najmodernejším meracím vybavením pre elektro revízie a naše prístroje sú pravidelne kalibrované, čím sa garantuje správne meranie pri revízií. Revízna správa od nás je vypracovaná na 100 percent podľa zákonných požiadaviek. Ak pri revízií nájdeme závadu vo väčšine prípadov ju vieme odstrániť priamo na mieste.

Revízna správa aj s odstánením problému na mieste

Prvý z dôležitých faktov je ten, že po ukončení inštalácie nových elektrických rozvodov novej elektrickej inštalácie, alebo po rozšírení pôvodnej elektrickej inštalácie, prípadne aj po úpravách existujúcej elektrickej inštalácie sa musí vyhotoviť písomná správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške (OPaOS). Povinnosť vykonávať revízie sú stanovené v mnohých zákonoch, napríklad zákon č. 124/2006 Z.z, ale j vyhláška zákona č. 508/2009 Z.z.

Druhý dôležitý fakt treba spomenúť aj ten, že revíznu správu si ako prvá bude pýtať poisťovňa, pokiaľ nastane nejaká poistná udalosť. Zjednodušene povedané, že ak si platíte poistenie nehnuteľnosti a pri škodovej udalosti nemáte platné revízne správy, poistné plnenie budete mať veľmi okresané, inak povedané môže sa stať aj to, že nedostane vôbec nič. Vedeli ste napríklad o tom, že revízia je nevyhnutá aj vtedy, keď prenajímate nehnuteľnosť a to z toho dôvodu, aby ste vedeli, že vaša elektrická inštalácia je bezchybná a zároveň, že v prípade ak by sa nájomníkovi nebodaj niečo stalo, aby ste VY ako majiteľ boli právne krytý. Okrem iného treba spomenúť aj to, že pokiaľ prenajímate nehnuteľnosť, povinnosť revízií Vám vyplýva aj zo zákona.

Tretí z najdôležitejších faktov, je otázka bezpečnosti elektrickej inštalácie. Ak ste napríklad postavili nový dom, alebo zrekonštruovali byt, je potrebné najmä pre vašu bezpečnosť skontrolovať, či máte správne dobre zrealizovanú elektroinštaláciu. Určite by ste nechceli, aby v prípade poruchy na elektrickej inštalácií vznikol napríklad požiar a Vám zbytočne vyhorí dom. Tieto kontroly zabezpečuje revízny technik, ktorý po odbornej prehliadke a odbornej skúške (OPaOS) vydá revíznu správu, ktorá je vlastne úradným dokladom. A keď už spomíname aj nový dom tak napríklad, bez revíznej správy nepovolí stavebný úrad ani kolaudačné konanie.

TERMÍNY REVÍZIÍ – AKO ČASTO ROBIŤ REVÍZIU ELEKTRINY ?

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení

Vysvetlivky:

1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.

3) Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.

5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.

6) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A alebo v tabuľke B.

12a) STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (33 2030).

12b) Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390).

B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov

Poznámky:

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14)