Skip to content

Revízia elektrických spotrebičov

Vykonávame pre firmy, ubytovacie zariadenia, kancelárie, developerské spoločnosti od 50 kusov spotrebičov. Ak hľadáte revízie či kontrola elektrických spotrebičov, tak ste na správnej adrese. Revízie vykonávame v celom Bratislavskom kraji a okolí.

ČO JE TO ELEKTRICKÝ SPOTREBIČ A PREČO POTREBUJEME NA NEHO REVÍZIU ?

Elektrický spotrebič je definovaný ako zariadenie určené k premene elektrickej energie na iný druh energie, napríklad na svetlo, pohon motora mixéra a podobne. Revízia elektrických spotrebičov preveruje bezpečnosť zariadenia pri jeho používaní.

ČO JE CIEĽOM REVÍZIE ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA ?

Predmetom revízie : Rozumieme odborná prehliadka a odborná skúška, kde zistíme stav Vášho elektrického spotrebiča z pohľadu jeho bezpečnosti pri používaní a bezpečnosti pred zásahom elektrického prúdu. Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva na základe normy STN 33 1610 – Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.

AKO SA VYKONÁVA REVÍZIA ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA ?

Pre každý elektrický spotrebič v zmysle normy vykonáme danú revíziu, kde realizujeme tieto revízne úkony :

• Odborná prehliadka a stav elektrického spotrebiča, vrátane jeho častí
• Odborná skúška odporu ochranného vodiča elektrického spotrebiča
• Odborná skúška odporu izolácie elektrického spotrebiča
• Odborná skúška unikajúcich prúdov elektrického spotrebiča
• Odborná skúška rozdielového prúdu elektrického spotrebiča
• Skúška chodu

Na záver vypracujeme revíznu správu elektrického spotrebiča, ktorú Vám odovzdáme. Ešte treba podotknúť, že revíziu elektrických spotrebičov treba vykonávať podľa predpísanej lehoty pre daný elektrický spotrebič ako aj vždy po vykonanej oprave, alebo úprave daného elektrického spotrebiča.

AKO ČASTO TREBA VYKONÁVAŤ REVÍZIU ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV?

 

Z pohľadu normy STN 33 1610:2002 sa elektrické spotrebiče rozdeľujú spotrebiče podľa spôsobu ich používania do piatich skupín.

• skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
• skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (na stavbách, poľnohospodárskych prácach a pod.)
• skupina C – Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
• skupina D – Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
• skupina E – Spotrebiče používané k administratívnej činnosti (počítače, tlačiarne a pod…)

Na základe zatriedenia elektrických spotrebičov do skupiny vieme určiť lehoty revízií a kontroly z nasledujúcej tabuľky:

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon revízie elektrických spotrebičov:

Spotrebiče držané v ruke sú také prenosné spotrebiče určené k tomu, aby bol počas normálneho používania boli držané v ruke, pričom prípadný motor je ich neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.

Prenosný spotrebič je taký spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou ako 18kg.

Neprenosný spotrebič je taký spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo elektrický spotrebič ktorý je pripevnený.

Pripevnený spotrebič je taký elektrický spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným spôsobom zaistený na určitom mieste.

Poznámky:
1) V prípade používania elektrických spotrebičov ako napríklad elektrického náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (v zmysle normy STN 33 1600). Pri určovaní lehoty revízie elektrického spotrebiča sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.
2) Lehoty kontroly a revízií sa uplatňujú tiež u elektrických spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.
3) Kontroly a revízie elektrických spotrebičov sa vzťahujú aj na predlžovacie, pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.
4) Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II, III.
5) Revízie pripevnených spotrebičov môže vykonávať iba revízny technik.