Skip to content

Revízia elektrických strojov

Chráňte bezpečnosť Vašich zamestnancov a vyhnite sa postihom! Pre firmy, výrobné fabriky, dielne. Revízie vykonávame v celom Bratislavskom kraji a okolí

REVÍZIA STROJOV:
AKO NA TO ?

Vykonávame pravidelné kontroly a revízie elektrických strojov. Každý elektrický stroj a aj jeho revíziu evidujeme v databáze a podľa blížiaceho termínu revízií elektrických strojov Vás budeme včas informovať, aby ste mali o starosť menej.

Revízie elektrických častí strojov sa revidujú na základe normy STN 33 1500 Stroj alebo strojové zariadenie alebo pracovný prostriedok (predtým pracovný stroj) je definované podľa STN EN 60204-1 ako montážny celok zostavený.

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických častí strojov sa vykonávajú tak ako aj na ostatných elektrických zariadeniach vždy pred ich prvým uvedením do prevádzky ale aj v pravidelných intervaloch počas prevádzky elektrických strojov ako aj a pri ich opätovnom uvedení do prevádzky. Revízia elektrického stroja je kontrola jeho bezpečnosti.

Termíny pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok podľa STN 33 1500 vyhlášky zákona č. 508/2009 :

Lehoty vykonávania periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPaOS) strojov sa určujú na základe stanoveného druhu prostredia (vonkajších vplyvov – viď horná tabuľka), v ktorom sa daný stroj nachádza alebo sa upravuje podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb podobne ako pri elektrických zariadeniach.