Skip to content

Revízia ručného náradia

Poskytujeme službu revízia ručného náradia ako samostatnú časť revízie, čiže odbornú prehliadku o odbornú skúšku, kde meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického ručného náradia s pohľadu bezpečnosti pred zásahom elektrického prúdu. Revíziu ručného náradia vykonáváme od 50 kusov náradia

ČO JE TO ELEKTRICKÉ RUČNÉ NÁRADIE A PREČO POTREBUJEME NA NEHO REVÍZIU ?

Elektrické ručné náradie je definovaný ako stroj poháňaný elektrickým motorom alebo magneticky, určený na vykonávanie mechanickej práce a konštruovaný tak, že motor s ostatými časťami stroja vytvára zostavu, ktorá sa môže ľahko prenášať na miesto činnosti a pri práci sa drží v ruke alebo je zavesené, či postavené. Revízia elektrického náradia preveruje bezpečnosť zariadenia pri jeho používaní.

ČO JE CIEĽOM REVÍZIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA?

Predmetom revízie : Rozumieme odborná prehliadka a odborná skúška, kde zistíme stav Vášho elektrického náradia z pohľadu jeho bezpečnosti pri používaní a bezpečnosti pred zásahom elektrického prúdu. Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva na základe normy STN 33 1600 – Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.

AKO SA VYKONÁVA REVÍZIA ELEKTRICKÉHO náradia ?

Pre každý elektrický spotrebič v zmysle normy vykonáme danú revíziu, kde realizujeme tieto revízne úkony :

• Odborná prehliadka a stav elektrického ručného náradia, vrátane jeho častí
• Odborná skúška odporu ochranného vodiča elektrického ručného náradia
• Odborná skúška odporu izolácie elektrického ručného náradia
• Odborná skúška unikajúcich prúdov elektrického ručného náradia
• Odborná skúška rozdielového prúdu elektrického ručného náradia
• Skúška chodu elektrického ručného náradia

Na záver vypracujeme revíznu správu elektrického ručného náradia, ktorú Vám odovzdáme. Ešte treba podotknúť, že revíziu elektrického ručného náradia treba vykonávať podľa predpísanej lehoty pre dané elektrické náradia ako aj vždy po vykonanej oprave, alebo úprave daného elektrického náradia. Kontroly a revízie elektrického ručného náradia sa vykonávajú v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 § 13b Z.z. a na základe normy STN 33 1600 – „Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania„

KEDY SA VYKONÁVA REVÍZIA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA?

Na úvod si dovolíme trochu objasniť problematiku: Z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom rozdeľujeme elektrické ručné náradie ako aj elektrické spotrebiče do tried :

• Náradie (spotrebiče) triedy ochrany I. – ide o náradie, ktoré je celé vybavené ochranou pred úrazom elektrickým prúdom základnou izoláciou. Neživá vodivá časť náradia triedy I. je pripojená k ochrannému vodiču elektrickej inštalácie pohyblivým šnúrovým prívodom s tromi vodičmi. Náradie triedy ochrany I. je napríklad : elektrické nožnice, kovové vŕtačky, spájkovačky a pod…

• Náradie (spotrebiče) triedy ochrany II. – ide o náradie, ktoré je celé vybavené ochranou pred úrazom elektrickým prúdom dvojitou izoláciou a nemá miesto na pripojenie ochranného vodiča. Náradie triedy ochrany II. je pripájané na elektrickú sieť dvomi vodičmi. Náradie triedy ochrany II. je napríklad : ručné karbo brúsky, elektrická leštička a pod…

• Náradie (spotrebiče) triedy ochrany III. – ide o náradie, ktoré je konštruované na činnosť pri malom napätí (12V, 24V, 48V), ktoré nemajú vnútorné ani vonkajšie obvody pracujúce na inom ako bezpečnom malom napätí. Náradie triedy ochrany III. je napríklad : vibrátor betónu pracujúci cez bezpečnostný oddeľovací transformátor.

Podľa toho, ako často a ako dlho sa elektrické ručné náradie používa sa zaraďuje podľa STN 33 1600 do troch skupín :

• skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne)
• skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových. hodín ročne)
• skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevádzkových. hodín ročne)

Na základe špecifikácie a zatriedenie elektrického ručného náradia do danej skupiny, je možné určiť lehoty revízií z nižšie uvádzanej tabuľky : (Tabuľka je z normy STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania)

KEDY SA VYKONÁVA REVÍZIA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA?

Vedeli ste napríklad o tom, že revízia na elektrické ručné spotrebiče je nevyhnutá aj vtedy, keď prenajímate dieľnu a to z toho dôvodu, aby ste vedeli, že vaše náradie sú bezchybné a zároveň, že v prípade ak by sa nájomníkovi nebodaj niečo stalo, aby ste VY ako majiteľ boli právne krytý. Okrem iného treba spomenúť aj to, že pokiaľ prenajímate nehnuteľnosť, povinnosť revízií Vám vyplýva aj zo zákona.

V zmysle §9 “Kontrolná činnosť” zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný vykonávať :

Kontrolná činnosť
Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať :

a) stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

V zmysle §13 Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný vykonávať :

Odsek 3 : Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi16) alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

Revízie vo finálnom výsledku revízia ručného elektrického náradia znamená to, že dostávate od nás revíznu správu o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v zmysle STN 33 1600.

Tento doklad o revízií (OPaOS) si založíte a budete ho archivovať najmenej do vyhotovenia ďalšej revízie elektrického spotrebiča. Táto revízia ručného elektrického náradia, ako doklad musí byť archivovaná až do nasledujúcej revízií ručného elektrického náradia a zároveň tento doklad musíte maž uchovaný v prípade kontroly zo strany štátneho dozoru.