Skip to content

Revízia zabezpečovacích systémov

 Revízie vykonávame v celom Bratislavskom kraji a okolí

REVÍZIE A KONTROLY ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMOV

Revízia a servis alarmu či kamier a ich pravidelná kontrola predchádza nežiaducim problémom, ktoré vedú následne k zlyhaniu týchto bezpečnostných systémov. Zlyhanie bezpečnostného systému vždy predstavuje značné riziko, preto je výhodné tomu predchádzať napríklad pravidelnými revíziami, ktoré okrem iného vyžadujú aj poisťovne.

Pri kamerových systémoch sa odporúča revízia 1x ročne, z dôvodu kontroly, ale aj pre vyčistenie kamier. Pri alarmoch, čiže pri Elektronických Zabezpečovacích Systémoch (ďalej len skratka EZS) revíziu vyžaduje poisťovňa a interval revízie sa odporúča raz za 2 roky, kvôli životnosti záložnej batérie.

Hovorme prakticky a citujeme zo zmluvy veľkej poisťovne, ktorá má v podmienkach montáž alarmu do poistenej nehnuteľnosti :

Bod 1)
EZS sa rozumie iba funkčný systém elektrickej zabezpečovacej signalizácie (ďalej len „systém EZS“) na signalizáciu poplachu pri neoprávnenom vniknutí osôb do objektu. Jednotlivé funkčné súčasti zariadenia musia byť schválené na základe príslušných testov (skúšok) vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom. Servis a revízie musia byť vykonávané v súlade s príslušnými STN a právnymi predpismi, ktoré s citovanou STN súvisia. Funkčný systém EZS potom ďalej musí spĺňať nasledujúce podmienky:

A) poplachový signál systému EZS spúšťa sirénu vybavenú blikavkou (majákom) inštalovanú na vonkajšom obvode stráženého objektu (priestoru), prípadne je signál systému EZS napojený na pult centrálnej ochrany (ďalej len „PCO“) polície alebo civilnej bezpečnostnej služby (bezpečnostnej agentúry), a to s garantovanou dojazdovou dobou max. do 15 min.,

B) rozmiestnenie senzorov a ich kombinácia musí zabezpečovať spoľahlivú registráciu páchateľa, a to bez ohľadu na spôsob, akým tento vnikne do zabezpečeného objektu (priestoru) alebo tento inak naruší.

C) ak dôjde k vniknutiu do zabezpečeného objektu (priestoru) alebo k pokusu o deaktiváciu samotného systému EZS, musí preukázateľne dôjsť k poplachu.

Ako je vidieť z vyššie uvedenej citácie, poisťovňa si vyžaduje funkčný alarmový systém, ktorý bude mať v zmysle STN platnú revíziu. Každá poisťovňa je však iná a podmienky môže mať rôzne, ale trend je však taký v tejto dobe, že podmienky sa iba sprísňujú.

Ak potrebujte revíziu zabezpečovacieho systému, zavolajte priamo revíznemu technikovi na 0910 118 284, rád Vám odpovie na všetky otázky poprípade si dohodnite rovno termín.