Skip to content

Revízie plynu a plynových zariadení

Zaistite bezpečný chod a správnu činnosť vašich plynových zariadení. Dôkladne vykonáme revízie plynu, ktoré zahŕňajú kontrolu plynových spotrebičov a prívodu plynu kvalifikovaným revíznym technikom.

Prečo je nutné vykonávať revíziu plynových zariadení?

Plynové zariadenia sú vystavené opotrebeniu z dlhodobej prevádzky, čo môže viesť k zníženiu ich výkonnosti a skráteniu životnosti aj keď na prvý pohľad vyzerajú byť v dobrom stave. Je dôležité pravidelne overovať či tieto zariadenia spĺňajú všetky technické normy a požiadavky. Navyše, existujú právne predpisy, ktoré vás môžu zaväzovať k vykonaniu revízie, a ignorovanie tejto povinnosti môže viesť k vysokým pokutám.  Vyhnite sa potenciálnym problémom tým, že si necháte vaše plynové zariadenia profesionálne preveriť.

Auditor vykonáva kontrolu nehnuteľnosti

V čom vám pomôžeme

Revízia plynových spotrebičov

Revízie a kontroly plynu a plynových spotrebičov v domácnostiach a budovách. Odborní technici vykonávajú dôkladnú kontrolu plynových spotrebičov, vrátane kotlov, sporákov, ohrievačov vody a iných zariadení, aby sa zabezpečilo, že sú v dobrom technickom stave.

REVÍZIA plynových rozvodov

Revízia plynových rozvodov zahŕňa komplexné preskúmanie a kontrolu systému plynových potrubí a príslušenstva v budovách a na iných objektoch. Počas revízie sa skúmajú potrubia, spoje, ventily a meracie zariadenia na prítomnosť únikov plynu, korózie, mechanického poškodenia a iných potenciálnych bezpečnostných rizík.

REVÍZIA plynového kotla

Revízia plynového kotla je zameraná na zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky plynových kotlov. Revízny technik vykoná komplexnú kontrolu kotla, vrátane jeho vnútorných a vonkajších komponentov, aby sa zistilo či zariadenie pracuje správne a bezpečne. Kontrola zahŕňa overenie stavu horákov, výmenníkov tepla, systémov regulácie a ochrany, spalinových ciest a ventilácie ako aj detekciu možných únikov plynu.

Revízia tesnosti uzáverov plynu a plynovodov

Revízia tesnosti uzáverov plynu a plynovodov je kritický bezpečnostný postup, ktorý sa vykonáva na zabezpečenie, že systémy plynu v domácnostiach, komerčných a priemyselných objektoch sú bezpečné a hermetické. Počas revízie používa technik rôzne metódy na detekciu netesností, vrátane vizuálnej kontroly, použitia detekčných sprejov, elektronických detektorov úniku plynu alebo tlakových testov.

Merianie úniku zemného plynu a LPG

Revízia zahŕňa použitie špecifických detekčných techník a nástrojov na identifikáciu a kvantifikáciu únikov plynu v domácnostiach, komerčných budovách, priemyselných zariadeniach a plynovodných systémoch. Meranie úniku plynu sa zvyčajne vykonáva pomocou elektronických detektorov úniku plynu, tlakových testov alebo prostredníctvom infračervených kamier a termovíznej technológie.

Revízia komína

Revízia komína zabezpečuje bezpečnú a efektívnu funkciu komínových systémov v domácnostiach a iných budovách. Cieľom revízie je identifikovať a odstrániť akékoľvek potenciálne problémy, ktoré by mohli spôsobiť požiar komína, únik škodlivých plynov do obytných priestorov alebo znížiť účinnosť kúrenia. Revízia komína by mala byť vykonávaná pravidelne odborníkom - komínovým majstrom, ktorý má potrebné znalosti a skúsenosti.

Ako prebieha revízia plynového zariadenia

Revíziu plynu a plynového zariadenia u vás vykoná kvalifikovaný revízny technik. Jeho úlohou je kompletne posúdiť, či kontrolované plynové zariadenia, elektroinštalácie alebo bleskozvody spĺňajú potrebné normy a predpisy.

Odborná prehliadka

Revíziu plynových zariadení vykonáva certifikovaný revízny technik, ktorého hlavnou úlohou je overiť, že tieto zariadenia nepredstavujú žiadne riziko pre ľudí, majetok alebo okolie.

Odborná skúška

Revízny technik dôkladne preverí prívod plynu, tesnosť plynových uzáverov, osadenie plynových spotrebičov či kvalitu spaľovania zemného plynu a LPG. Dôležitým úkonom je detekcia úniku zemného plynu, LPG a oxidu uhoľnatého.

Vypracovanie revíznej správy

Po dokončení kontroly obdržíte revíznu správu, ktorá funguje ako oficiálne potvrdenie o realizácii revízie plynu. Táto správa podrobne popisuje súčasný technický stav vašich plynových zariadení. 

V prípade, že technik počas revízie identifikuje nejakú poruchu, nemusíte sa obťažovať s hľadaním inej firmy na vykonanie opravy. Naše služby zahŕňajú nielen revízie, ale aj profesionálny servis plynových zariadení, takže všetky zistené nedostatky vieme bezpečne a efektívne odstrániť.

Časté otázky

Ako často potrebujem revíziu plynu?

Odporúčané intervaly pre revízie a kontroly plynových zariadení sa líšia v závislosti od ich typu a využitia. Tu sú niektoré príklady: Kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov v rodinných domoch a bytoch by sa mala vykonávať raz ročne. Kontrola plynových rozvodov v malých a stredných firmách je odporúčaná raz za 3 roky. Kontrola plynových spotrebičov v malých a stredných firmách by mala prebiehať raz ročne. Zákon presne určuje intervaly pravidelných revízií plynových zariadení. Firmy, bytové domy a samosprávy musia zabezpečiť revíziu tlakovej regulačnej stanice každých 6 mesiacov, vrátane tlakovej skúšky, ktorá sa má vykonávať raz ročne.

Musím si pamätať, kedy prebehla posledná revízia plynu?

S nami nemusíte myslieť na tieto termíny – zapamätáme si ich za vás. Všetky dôležité dátumy revízií plynových zariadení vám včas pripomenieme.

Kontaktujte nás

Pre zistenie cenovej ponuky sa nám  neváhajte ozvaťVyriešime s vami všetky otázky a  pripravíme cenovú ponuku.