Skip to content

Revízie tlakových zariadení
a tlakové skúšky

Zabezpečíme profesionálnu kontrolu vašich tlakových zariadení. Ponúkame komplexné revízne služby pre široké spektrum tlakových zariadení, vrátane tlakových nádob používaných na kvapaliny alebo plyny, expanzných nádob, parných kotlov, vykurovacích systémov, kompresorov a hasiacich prístrojov. Súčasťou našich služieb sú aj tlakové skúšky vodovodného a kanalizačného potrubia.

Revízia tlakových zariadení profesionálne a spoľahlivo

Overíme, či vaše tlakové zariadenia vyhovujú všetkým potrebným normám a predpisom. Pravidelnou revíziou nielenže zabezpečíte bezpečnosť a spĺňanie legislatívnych požiadaviek, ale tiež môžete predísť nákladným opravám alebo kompletnej výmene zariadení.

Každý majiteľ alebo prevádzkovateľ tlakového zariadenia je zákonne povinný zabezpečiť jeho pravidelnú revíziu. Nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vysokým pokutám a v prípade poistnej udalosti aj k odmietnutiu poistného plnenia.

V čom vám pomôžeme

Revízie a tlakové skúšky potrubia

Revízia tlakových skúšok potrubia overuje integritu a tesnosť potrubných systémov, vrátane plynových, vodovodných a iných druhov potrubí. Technik zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť infraštruktúry, ako aj pre predchádzanie únikom, ktoré by mohli spôsobiť vážne nehody alebo environmentálne škody.

Revízie a tlakové skúšky vodovodu

Revízia vodovodu zahŕňa vizuálnu kontrolu, testovanie funkčnosti všetkých komponentov systému (ako sú potrubia, ventily, meracie prístroje) a overovanie, že systém spĺňa všetky platné normy a predpisy. Pravidelné revízie a tlakové skúšky sú základom pre dlhodobú bezpečnosť, spoľahlivosť a efektivitu vodovodných systémov.

Revízie a tlakové skúšky kanalizácie

Revízie a tlakové skúšky kanalizácie pomáhajú identifikovať potenciálne problémy, ako sú úniky, zátky, poškodenia potrubia a iné závady, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu kanalizácie a spôsobiť environmentálne alebo zdravotné riziká. Revízia tiež zahŕňa kontrolu prípojok, šácht, čistiacich otvorov a iných prvkov systému.

Tlakové skúšky vykurovacích zariadení

Tlakové skúšky overujú bezpečnosť, spoľahlivosť a účinnosť vykurovacích zariadení. Odborný technik sa zameriava na overenie, či vykurovacie systémy, vrátane kotlov, radiátorov, potrubí a iných komponentov, sú schopné odolávať predpísanému tlaku bez únikov alebo poškodenia.

Revízia hasiacich prístrojov

Revízia hasiacich prístrojov overuje zabezpečenia, že tieto zariadenia sú vždy pripravené na použitie v prípade požiaru. Revízny technik vykoná sériu kontrol a testov, ktoré sa vykonávajú pravidelne, aby sa zabezpečilo, že hasiace prístroje sú funkčné, správne umiestnené a dostatočne prístupné.

Revízia expanzných nádob

Revízia expanzných nádob vykonáva odborný technik na zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky vykurovacích, chladiacich a vodovodných systémov. Bez správneho fungovania expanznej nádoby môže dôjsť k nadmernému tlaku, ktorý by mohol poškodiť systém alebo dokonca spôsobiť únik.

Ako prebieha revízia tlakových zariadení

Zákonné predpisy stanovujú intervaly pre pravidelné revízie tlakových zariadení, no nemusíte si pamätať všetky termíny. Za vás sledujeme potrebné intervaly a zabezpečíme, aby ste na žiadnu revíziu nezabudli.

Odborná prehliadka

Revíziu tlakových zariadení vykoná certifikovaný revízny technik, ktorého hlavnou úlohou je overiť, že tieto zariadenia nepredstavujú žiadne riziko pre ľudí, majetok alebo okolie.

Odborná skúška

Revíziu a tlakové skúšky zabezpečí certifikovaný revízny technik. Preskúma tesnosť a odolnosť všetkých použitých materiálov aj prvkov tlakového zariadenia.

Vypracovanie revíznej správy

Po dokončení kontroly obdržíte revíznu správu, ktorá funguje ako oficiálne potvrdenie o realizácii revízie tlaku. Táto správa podrobne popisuje súčasný technický stav vašich tlakových zariadení. 

V prípade, že technik počas revízie identifikuje nejakú poruchu, nemusíte sa obťažovať s hľadaním inej firmy na vykonanie opravy. Naše služby zahŕňajú nielen revízie, ale aj profesionálny servis plynových zariadení, takže všetky zistené nedostatky vieme bezpečne a efektívne odstrániť.

Časté otázky

Sú revízie tlakových zariadení povinné?

Ako majiteľ alebo prevádzkovateľ tlakových zariadení máte povinnosť zabezpečiť ich pravidelnú revíziu. Interval a rozsah stanovuje zákon.

Čo treba urobiť, keď revíziou zistíte poruchu tlakového zariadenia?

Okrem revízií poskytujeme aj servisné služby a opravy. Odhalíme zdroj poruchy a problém úplne odstránime pomocou overených metód, modernej techniky a certifikovaných materiálov.

Kontaktujte nás

Pre zistenie cenovej ponuky sa nám  neváhajte ozvaťVyriešime s vami všetky otázky a  pripravíme cenovú ponuku.